Doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

 

Pracoviště:

 

Gynekologicko - porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 18

128 51 Praha 2

 

tel.: +420-2-2496 7440 (onkogynekologické oddělení)

fax: +420-2-2496 7474

e-mail: pfreitag@vfn.cz

 

Curriculum vitae (česky)

 

Narozen 15.7.1951 v Praze. Ženatý, 3 děti. Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze v letech 1969-1975.

Sekundární lékař gynek.-porod. odd. NsP Kolín v letech 1975-1978. Od roku 1979 sek.lékař a 1987 odborný asistent (bývalé II.) gynek.-porod.kliniky 1.LF

UK a VFN v Praze, vedoucí onkogynekologického odd. kliniky a Centra onkologické prevence od r.1986.

Gynek.-porod. atestace 1.stupně 1979, 2.stupně 1983, atestace z klinické onkologie 1987.

Obhajoba kandidátské dizertační práce Klinický význam stanovení lidských papillomavirů v gynekologii 1998.

Habilitace na 1.LF UK v Praze v r.2001 na téma Papillomavirové infekce v gynekologii.

1991 stáž na kolposkopické jednotce Royal Northern Hospital v Londýně u prof.Alberta Singera.

1993 certifikát kolposkopie a cervikografie Medical Colledge of Wisconsin, USA.

Hlavní řešitel grantové studie Monitorování maligních gynekologických nádorů imunitní odpovědí na LDH virový antigen v letech 1992-1993,spoluřešitel dvou dalších grantových studií.

Člen 2 odborných společností ČLS JEP - gynekologicko-porodnické a onkologické Společnosti, člen Společnosti pro cervikální patologii a kolposkopii (sekce gynekol.-porod.společnosti) a člen International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC)..

Vědecký sekretář dvou česko-italských postgraduálních kurzů Prevence cervikálního karcinomu v Praze 1998.

Autor 30 sdělení (přednášky, postery) na domácích i zahraničních konferencích (Lublaň, Sydney, Montreal), přednášky v předatestačních kurzech ILFu.

Autor nebo spoluautor 40 publikovaných prací včetně učebního textu, autor 2 monografií.

Za monografii Papillomavirové infekce v gynekologii (Triton, 1998) obdržel Pawlikovu cenu za nejlepší publikaci v oboru gynekologie a porodnictví za rok 1998.

Člen redakční rady časopisu Praktická gynekologie. Člen etické komise 1.LF UK a VFN v Praze.

 

Curriculum vitae (English)

 

Born July 15th, 1951 in Prague. Married, 3 children. 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague in 1969-1975.

First gynaecological and obstetrical practice in the district hospital of Kolín, 1975-1978. Since 1979 member of the staff of (fomer 2nd) Department of Gynaecology and

Obstetrics, 1st Faculty of Medicine and General Faculty Hospital in Prague, assistant professor since1987. Leader of oncogynaecological ward and of the Centre of ocological prevention since 1986.

1st attest in gynaecology and obstetrics in 1979, 2nd step in 1983. Clinical oncology attest in 1987.

Dissertation (Ph.D.)1998 on the topic The clinical importance of human papillomaviruses assessment in gynaecology.

Associate professor (Senior lecturer) 2001 at the 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, on the topic Papillomavirus infections in gynaecology.

1991 attachement to the Colposcopy Unit of Royal Northern Hospital, London, UK, by prof.Albert Singer.

1993 certificate of colposcopy and cervicography of Medical College of Wisconsin, USA.

Main investigator of the grant study Monitoring of malignant gynaecological tumours by immune response on LDH virus antigen in 1992-1993. Co-investigator of two other grant studies.

Member of 2 scientific societies of the Czech Medical Society of J.E.Purkyně (gynaecological - obstetrical and oncological society). Member of the Section of cervical pathology and colposcopy of the Czech gynaecological and obstetrical society and of the International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC).

Scientific secretary of two Czech - Italian postgraduate courses Prevention of cervical cancer in Prague, 1998.

Gave 30 papers and posters in home and foreign congresses and conferences (Ljubljana, Sydney, Montreal).

Author or fellow-author of 40 published papers including 2 monographies.

Awarded the Pawlik price for the monography Papillomavirus infections in gynaecology (Triton, 1998) as the best publication in the field of gynaecology and obstetrics in 1998.

Member of editorial board of the journal Practical Gynaecology. Member of the committee of ethics of the 1st Faculty of Medicine and General Faculty Hospital in Prague.


Seznam.cz